o.s loving dog company

Stanovy

Stanovy občanského sdružení

Název: o.s. loving dog company

Sídlo:Jihlava,Jarní 9,ČR

Provozovna: České Budějovice,Praha

Působnost: na území ČR

§ 1 - Právní postavení

I. Sdružení:

-je dobrovolnou organizací

-sdružuje členy na základě společného zájmu

-je právnickou osobou

-má celostátní působnost

§ 2 - Účel a poslání

I. Sdružení :

-je nezávislé, dobrovolné sdružení, sledující jako základní cíl výcvik psů všech plemen(s průkazem původu či bez průkazu původu) a kříženců

-hlavním cílem tohoto sdružení je zamezení nekontrolovatelnému množení psů bez průkazu původu a kříženců

-sjednotit psy bez průkazu původu a křížence a stanovit jasná pravidla chovu těchto psů s cílem snížení počtu nechtěných psů a jejich následné problematické umisťování do nových domovů

-podává informace novým zájemcům a široké veřejnosti

-pořádá tréninky,soustředění a závody tzv.Dog's show

-representuje společenské zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti

II.Podpora, rozvoj a popularizace výcviku psů:

-sdružení informuje o činnosti na vlastních webových stránkách

-spolupracuje s jinými subjekty, které mají obdobné cíle

-spolupracuje s médii

-využívá odborných poznatků

§ 3 - Vznik členství

I. Řádným členem sdružení se může stát každá fyzická a právnická osoba se zájmem o výcvik psů.Řádné členství vzniká na základě podání přihlášky a zaplacení členských příspěvků.Nové členství musí být schváleno výkonným výborem.

§ 4 - Práva a povinnosti člena

I. Člen má právo:

-podílet se na činnosti sdružení

-od 18 let volit a být volen do orgánů sdružení

-podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení

-podílet se na výhodách členů a využívat eventuelních společných prostředků

-účastnit se akcí pořádaných sdružením a být informován o činnosti

II.Povinnosti členů:

-dodržovat a plnit stanovy sdružení

-plnit rozhodnutí příslušných orgánů sdružení

-platit řádně a včas členské příspěvky

-svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení

-přispívat k naplňování cílů sdružení

-nepoškozovat svým jednáním dobré jméno sdružení

-řídit se příslušnými směrnicemi, řády a dalšími normativy sdružení

§ 5 - Zánik členství

I. Členství zaniká:

-dobrovolným vystoupením člena

-nezaplacením členského příspěvku

-vyloučením člena pro hrubé porušení stanov, o kterém rozhoduje výkonný výbor

-křížením psů bez průkazu původu se psy s průkazem původu,křížením psů mezi sebou,bez povolení sdružení,které bude na zažádání vydáno na základě zdravotních testů u chovaného jedince a složením zkoušky z poslušnosti

-jakékoliv porušení Zákonu České národní rady č. 246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání,novelizovaný Zákonem ČNR č. 162/1993 Sb.

-úmrtím člena

-zánikem sdružení

§ 6 - Orgány sdružení

I. Řádnými orgány sdružení jsou:

·Výkonný výbor

·Členská schůze

·Kontrolní komise

II.Výkonný výbor má právo vytvářet dočasné mimořádné orgány k zabezpečení konkrétních úkolů.O jejich vytvoření, činnostech a výsledcích informuje členy vhodnou formou.

§ 7 - Výkonný výbor

I. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem sdružení a je neveřejný

-tvoří předseda, místopředseda,ekonomický poradce a trenér

-výkonný výbor svolává členskou schůzi alespoň jednou za rok

-koordinuje a řídí veškerou práci sdružení mezi konáním členských schůzí

-je svoláván předsedou nebo na návrh minimálně dvou členů výkonného výboru

-každoročně předkládá správu o činnosti a hospodaření sdružení členské schůzi

-o konání členské schůze informuje výkonný výbor všechny členy sdružení nejméně 4 týdny před termínem konání členské schůze uveřejněním na webových stránkách nebo elektronickou poštou (e-mail)

-mimořádná členská schůze může být svolána na žádost 2/3 všech členů a oznámení o jejím konání musí být sděleno členům nejméně 6 týdnů před jejím zahájením

-výkonný výbor je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů

 nesejde-li se nadpoloviční počet členů sdružení přebírá jeho pravomoc předseda 30 minut po oficiálním začátku členské schůze a při hlasování se postupuje dle následujících pravidel:

-Jako první o předloženém návrhu hlasují všichni přítomní členové, kromě členů výkonného výboru.Výsledek tohoto hlasování je započítán jako jeden hlas, pro nebo proti, k výsledku následujícího hlasování výkonného výboru v téže věci.V případě rovnosti hlasů takto sestaveného hlasování, rozhoduje veto předsedy

-vydavá povolení k chovu daného psa na základě veterinárního vyšetření

-nevydá povolení k chovu daného jedince bez RTG DKK,DLK,u jedinců s možností vrozené hluchoty,což posoudí veterinární lékař, BAER testu a potvrzením,že pes/fena nenese žádná dědičná onemocnění

-schvaluje žádosti o nakrytí feny určitým jedincem s prohlášením majitele,že má již dopředu umístění pro štěňata,bez tohoto vrh nebude schválen

·volí předsedu, členy kontrolní komise a odvolává je

II.Výkonný výbor

-Projednává:

-zprávu o činnosti za uplynulý kalendářní rok

-zprávu kontrolní komise

-účetní uzávěrku za uplynulý kalendářní rok

-plán činnosti na následující kalendářní rok

-připomínkuje a schvaluje

-změny stanov sdružení

-výši členských příspěvků

-plány sdružení

-rozpočet sdružení

-rozhoduje o zrušení členství

§ 8 - Členská schůze

Na členské schůzi projednává Výkonný výbor se členy sdružení:

-chod sdružení

-plánované akce na další rok

-připomínky a dotazy členů

-výši členských příspěvků

-rozpočet sdružení

-zařazení či vyloučení určitých jedinců z chovu,plánované vrhy

-informace o změnách všeobecně,týkajících se sdružení

-vyhlášení  nejlepšího psa a feny sezony,kdy bude Výkonným výborem vybráno 10 adeptů a členové budou mít možnost zvolit nejlepšího psa a fenu

 

§ 9 - Předseda sdružení

I. Předseda sdružení

-naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru a zastupuje sdružení navenek, jedná

jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru

a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení

·je morálně a právně bezúhonný a volí jej na 10 let výkonný výbor

·v právních úkonech zastupuje sdružení nebo jím pověřená osoba

·řídí činnost sdružení v celém rozsahu k jejímu prospěchu

·za svou činnost odpovídá výkonnému výboru a jmenuje jej

·je oprávněn podepisovat veškeré doklady a finanční operace sdružení dle podpisového řádu

·v případě jeho úmrtí volí nového předsedu Výkonný výbor

§ 10 - Kontrolní komise

I. Kontrolní komise

·se skládá ze 3 členů

·je volena výkonným výborem a po zvolení si mezi sebou zvolí předsedu

·je oprávněna provádět kontrolu hospodaření a obracet se s návrhy a připomínkami na výkonný výbor

·je povinna vypracovat roční zprávy o výsledcích své činnosti a předložit je  na členské schůzi

§ 11 - Majetek a hospodaření

I. Majetek je vlastnictvím sdružení a je tvořen

·členskými příspěvky

·dotacemi

·dary

-sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 Zdroji majetku jsou zejména:

• dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

II.Výdaje tvoří

·náklady na činnost sdružení schválené výkonným výborem nebo na členské schůzi

III.Hospodaření se řídí

·stanovami sdružení

·platnými zákony

IV.Účetní agenda je vedena podle platných zákonů ČR

§ 12 - Zastupování sdružení

I. V právních úkonech zastupuje sdružení předseda nebo jím pověřená osoba

II.Předseda o své činnosti informuje na pravidelných setkáních výkonný výbor

§ 13 - Závěrečná ustanovení

I. Sdružení je oprávněno vydávat vnitřní organizační a jednací řády

II.Sdružení vydá vlastní zkušební řád pro Dog's show.

III.Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány

s peticemi.

§ 14 - Nabytí účinnosti

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

13.6.2012

IČO: 226 08 711